0
My Cart
0
MY_VMMENU_TITLE
Levý banner

Ochrana osobních údajů

Prodávají nakládá s veškerými osobními údaji zákazníků v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení EPaR EU").

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu www.povleceni-acko.cz a to za účelem úspěšného vyřízení objednávky, splnění kupní smlouvy, plnění zákonných povinností, a to v rozsahu: titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje"). Jedná se o osobní údaje, které jsou nepostradatelné pro úspěšné splnění kupní smlouvy a také pro plnění právních povinností dopadajících na prodávajícího.

Kupující má možnost udělit zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Tento souhlas ovšem není nutnou podmínkou pro splnění kupní smlouvy a může být kdykoli písemně zrušen.

Získané osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení a externí firmě zpracovávající účetnictví. Vystavené daňové doklady mohou být na základě oprávněné žádosti předloženy kontrolním orgánům (např. finanční úřad, živnostenský úřad apod.). Prodávající nemá zájem zpracovávat získané osobní údaje za jiným než uvedeným účelem.

Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být uvedeny správně a pravdivě. Za chybné nebo nesprávné uvedení osobních údajů nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Dojde-li v průběhu času k jejich změně, je kupující povinen bezodkladně prodávajícího o těchto změnách informovat.
Správcem osobních údajů je prodávající (Ing. Michal Gebauer, Údolní 21, 69104 Přítluky, IČ: 75494426) a jejich ochrana se řídí Nařízením EPaR EU, na základě kterého, vznikají kupujícímu následující práva:

Právo na přístup – kupující má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm máme k dispozici a jak s nimi nakládáme.

Právo na opravu – v případě, že se kupující zjistí, že jeho osobní údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo na jejích úpravu, doplnění nebo aktualizaci.

Právo na vymazání – kupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pominul-li již účel jejich uvedení a nebrání tomu právní a regulativní povinnosti prodávajícího.

Právo na omezení zpracování – za určitých okolností má kupující právo požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje přestal používat.

Právo na přenositelnost údajů – v určitých případech má kupující právo požádat o přenos svých osobních údajů na třetí stranu. Právo na přenos se však týká pouze údajů, které jsme od kupujícího získali na základě souhlasu nebo smlouvy kde je kupující jednou ze smluvních stran.

Právo vznést námitku proti zpracování – je-li kupující přesvědčen, že jeho osobní údaje nezpracováváme pouze ve zmíněném a povoleném rozsahu má právo vznést námitku.

Právo související s automatizovaným rozhodováním – kupující má právo odmítnou automatizované rozhodování. Při zpracovávání osobních údajů prodávajícím nedochází k automatizovaní rozhodování.

Právo na stížnost – kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Na všechna výše uvedená práva má kupující právo pouze za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi prodávajícího.

Provozovatel internetového obchodu www.povleceni-acko.cz prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

×

TOP